5 January 2019 Microwave - Chúc Xuân Thịnh Vượng at Polygon musik

We've had a great evening at the Microwave concert at Polygon musik, Hanoi. Their performance came not without surprises.

Read more

Vietnam Hanoi EN Music
18 August 2018 At Night

Just a quick picture of my scooter, taken during the night in Hanoi.

Read more

Vietnam Hanoi Images DE EN
18 April 2018 So sánh tính tự lập của thế hệ trẻ trong xã hội Việt Nam và Đức

Bài viết này cố gắng so tính tự lập của thế hệ trẻ trong xã hội Việt Nam và người Đức. Tôi đã viết bài này trong chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên ĐHQGHN và đạt được giải nhì.

Read more

Vietnam Hanoi Germany Academics VN
14 May 2016 Faces You Forget: Nights Out in Saigon

Faces You Forget: Nights out in Saigon zeigt die dunkle Seite der Bui Vien - einer der wichtigsten Straßen Saigons, in denen sich Backpacker zu Hause fühlen.

Read more

Vietnam VietmoK Hanoi DE
1 February 2016 Meine ersten Erfahrungen mit Dengue-Fieber

In diesem Beitrag von meinem alten Blog, VietmoK, möchte ich dir gerne meine Erfahrungen mit Denguefieber schildern und dir außerdem einen Überblick über die Krankheit geben.

Read more

Vietnam VietmoK Hanoi DE